ŁAD KORPORACYJNY

 

Akcjonariat


Kapitał zakładowy Spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.923.186,00 zł i dzieli się na:

·         3 233 211- akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1 zł każda,

·         14 689 975- akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda.

·         8 420 000 - akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda.

Akcje serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, przy czym jedna akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.


Informacje o znaczących akcjonariuszach

Struktura akcjonariatu Polcolorit S.A. przedstawia się następująco:

Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w kapitale

zakładowym

Liczba

Przysługujących

głosów

Udział w ogólnej

liczbie głosów

Unilin Poland sp. z o.o.*

17 923 186

100,00%

21 156 397*

100%

Razem

17 923 186

100%

21 156 397

100%

* Różnica pomiędzy liczbą posiadanych akcji a liczbą głosów z nich przysługujących wynika z tego, że w ramach posiadanego pakietu akcji Unilin Poland sp. z o.o. posiada 3.233.211 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że z każdej akcji przysługują dwa głosy na walnym zgromadzeniu Spółki.

Regulamin WZA Regulamin WZA» [ 111.69 kB ]
Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu» [ 327.25 kB ]
 Regulamin Rady Nadzorczej Regulamin Rady Nadzorczej» [ 61.55 kB ]
Zmiana Regulaminu RN przez WZA z dnia 28.06.2007 r. Zmiana Regulaminu RN przez WZA z dnia 28.06.2007 r.» [ 14.24 kB ]
Zmiana Regulaminu RN przez WZA z dnia 30.06.2008 r. Zmiana Regulaminu RN przez WZA z dnia 30.06.2008 r.» [ 13.39 kB ]
INFORMACJA O UDZIALE KOBIET I MĘŻCZYZN W ZARZĄDZIE ORAZ RADZIE NADZORCZEJ POLCOLORIT S.A. W LATACH 2012-2013 INFORMACJA O UDZIALE KOBIET I MĘŻCZYZN W ZARZĄDZIE ORAZ RADZIE NADZORCZEJ POLCOLORIT S.A. W LATACH 2012-2013» [ 50.31 kB ]
Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW» [ 163.89 kB ]
KRS_Polcolorit SA KRS_Polcolorit SA» [ 22.78 kB ]
Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego w 2013 r. Oświadczenie o stosowaniu Ładu Korporacyjnego w 2013 r.» [ 960.12 kB ]
Uzupenienie do zapytania ofertowego Uzupenienie do zapytania ofertowego» [ 40.18 kB ]
Stan stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 przez Polcolorit S.A. Stan stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 przez Polcolorit S.A.» [ 106.26 kB ]
Statut POLCOLORIT tekst jednolity Statut POLCOLORIT tekst jednolity» [ 55.39 kB ]

KOLEKCJE   /   FIRMA   /   ABC PŁYTEK   /   INWESTORZY   /   DO POBRANIA   /   Praca   /   KONTAKT

by LEMONPIXEL.pl